Financiële zaken

Lesgeld

De school heeft voor de leerlingen de volgende verzekeringen afgesloten:

  • Ongevallenverzekering
    Het betreft hier een ongevallenverzekering met beperkte dekking. Dat wil zeggen dat de verzekering alleen geldt tijdens de schooluren (inclusief overige schoolactiviteiten) en op weg van huis naar school en omgekeerd.

  • Aansprakelijkheidsverzekering
    Voor aansprakelijkheid van de leerlingen zowel op school als op het stageadres (indien van toepassing) is een verzekering afgesloten, welke dekking geeft voor schade toegebracht aan derden (personen) gedurende de tijd op school. Aanspraken ingesteld door leerkrachten, overig personeel en schoolbestuur zijn niet gedekt. Wel is de aansprakelijkheid van de leerlingen onderling verzekerd, voor zover niet elders verzekerd. De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid, voor zover die al verzekerd is bij bijvoorbeeld ouders en/of verzorgers.

Ouderbijdrage

De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage als tegemoetkoming in de niet-gesubsidieerde kosten van onderwijs en schoolactiviteiten. Hierbij moet gedacht worden aan kosten voor excursies, speciale leer- en hulpmiddelen, leerlingenpas, culturele en sportieve activiteiten, mediatheek- en computergebruik, abonnementen enzovoorts. Ouders ontvangen hiervoor in de loop van de maand september een gespecificeerde rekening. In de loop van het schooljaar kunnen aanvankelijk niet begrote uitgaven veroorzaken dat wij u verzoeken een aanvullende bijdrage te leveren. De uitgaven die de opleiding doet, worden verantwoord in de boekhouding, die door een accountant wordt gecontroleerd. Op de ouderportal van de school vindt u uitgebreide informatie en concrete financiële gegevens over de vrijwillige ouderbijdrage.

Gebruik schoolboeken

De schoolboeken zijn en blijven eigendom van de school en worden elk jaar in bruikleen gegeven aan de leerlingen. De boeken (vaak ook werkboeken!) worden meerdere jaren gebruikt. Wij verwachten dat er door de leerlingen zorgvuldig mee omgegaan wordt. Onze eis is dat de boeken gedurende het gehele jaar degelijk gekaft zijn.

Boeken die beschadigd raken of verloren gaan, moeten door de ouders/verzorgers op zo kort mogelijke termijn vervangen worden. Er hoeft geen borg betaald te worden bij aanvang van het schooljaar.

Meer informatie kun je vinden in het Boetereglement.

Inkomensondersteunende maatregelen

Door middel van de Meedoenbijdrage ondersteunt de gemeente Eindhoven inwoners met een laag inkomen op financiële wijze. Deze bijdrage is ervoor om mee te kunnen doen aan bv. de sportclub of balletles, maar is ook bedoeld voor een theaterbezoek of voor de ijsbaan. U kunt er ook schoolspullen van kopen of een computer van betalen.

Voor verdere informatie, zie onze schoolgids, blz. 50.

foto sidebar