Lotingsprocedure
schooljaar 2018-2019

1. Inleiding

De laatste jaren mag onze school zich verheugen in een grote en toenemende belangstelling van leerlingen en ouders. Tot nu toe hebben we alle leerlingen kunnen plaatsen en we gaan er vanuit dat dit ook komend schooljaar weer zal lukken. Mochten er zich echter meer leerlingen aanmelden dan we kunnen plaatsen, dan gaan we loten. Het leerlingenaantal op onze school kan namelijk niet onbeperkt toenemen. De kleinschaligheid van onze school is immers één van onze sterke punten.

2. Uitwerking procedure


Lotingsprocedure en tijdpad

 • Op woensdagmiddag 7 maart 2018 om 10.30 uur wordt via de website bekend gemaakt of er wel of geen loting nodig is.
 • Indien loting nodig is, gebeurt dit door een notaris.
 • De notaris zal tevens de volgorde van de reservelijst door loting vaststellen.
 • De uitslag van de loting zal op 7 maart voor 12.30 uur via de mail bekend worden gemaakt. Om te voorkomen dat er plaatsen worden vrijgehouden voor leerlingen die toch voor een andere school kiezen, moeten ouders/verzorgers binnen één dag hun keuze bevestigen. Ouders/verzorgers van leerlingen die ingeloot zijn of op de wachtlijst staan, moeten uiterlijk donderdag 8 maart 2018 om 15.00 uur via een mail aan aanmelding@mc-eindhoven.nl aangeven of zij gebruik maken van de plaats of van de plaats op de wachtlijst. Van kinderen wier ouders/verzorgers vóór deze tijd geen bericht hebben gestuurd, komt een gereserveerde plaats automatisch te vervallen.
 • Als een geplaatste leerling zich terugtrekt, neemt onze administratie in de volgorde van de reservelijst contact op met de leerlingen van de reservelijst.
 • We streven ernaar om maximaal drie mavoklassen te formeren en vier brugklassen, inclusief tenminste één homogene havoklas. Vandaar dat er zowel voor een mavo-aanmeldgroep als voor een brugklas/havo-aanmeldgroep geloot kan moeten worden.
 • Het definitieve aantal leerlingen en het niveau van de brugklassen wordt vastgesteld voor aanvang van de eventuele loting
 • Wanneer ouders/verzorgers twee (of meer) kinderen uit één gezin aanmelden kunnen zij de school verzoeken hun kinderen in de loting aan elkaar te koppelen. Wanneer één van de kinderen in- of uitgeloot wordt, geldt dat ook voor de ander.
 • Leerlingen die tijdens de vroege aanmeldingsweek zijn aangemeld omdat ze een speciale ondersteuningsbehoefte hebben, worden niet vrijgesteld van loting.


Toelatingscriteria

 • De leerling voldoet aan de toelatingseisen van het Montessori College : een vmbo-t (mavo)- of havoadvies of een combinatie hiervan.
 • Broers en zussen van leerlingen die onderwijs volg(d)en op het Montessori College worden met voorrang geplaatst.
 • Kinderen van medewerkers van het Montessori College worden met voorrang geplaatst.


Directieplaats

 • De schoolleiding behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen (op sociaal/medische gronden) af te wijken van de hierboven beschreven procedure. De plaatsingscommissie geeft hierin een advies aan de directeur, waarop deze beslist over plaatsing.

foto sidebar