Lotingsprocedure
schooljaar 2019-2020

1. Inleiding

De laatste jaren mag onze school zich verheugen in een grote en toenemende belangstelling van leerlingen en ouders. Afgelopen schooljaar hebben we voor de eerste keer in ons bestaan de lotingsprocedure moeten toepassen. Mochten er zich voor het schooljaar 2019-2020 weer meer leerlingen aanmelden dan we kunnen plaatsen, dan wordt er weer geloot. Het leerlingenaantal op onze school kan namelijk niet onbeperkt toenemen. De kleinschaligheid van onze school is immers één van onze sterke punten.

2. Uitwerking procedure


Lotingsprocedure en tijdpad

  • Op woensdagmiddag 13 maart 2019 om 10.30 uur wordt via de website bekend gemaakt of er wel of geen loting nodig is.
  • Indien loting nodig is, gebeurt dit door een notaris.
  • De notaris zal tevens de volgorde van de reservelijst door loting vaststellen.
  • De uitslag van de loting zal op 13 maart om 12.30u via de mail bekend worden gemaakt. Om te voorkomen dat er plaatsen worden vrijgehouden voor leerlingen die toch voor een andere school kiezen, moeten ouders/verzorgers binnen één dag hun keuze bevestigen. Ouders/verzorgers van leerlingen die ingeloot zijn, moeten uiterlijk donderdag 14 maart 2019 om 15.00 uur via een mail aan aanmelding@mc-eindhoven.nl aangeven of zij gebruik maken van de plaats. Van kinderen wier ouders/verzorgers vóór deze tijd geen bericht hebben gestuurd, komt een gereserveerde plaats automatisch te vervallen. Als een geplaatste leerling zich terugtrekt, neemt onze administratie in de volgorde van de reservelijst contact op met de leerlingen van de reservelijst.
  • We streven ernaar om maximaal drie mavo-klassen te formeren en vier brugklassen, inclusief tenminste één homogene havo-klas. Vandaar dat er zowel voor een mavo-aanmeldgroep als voor een brugklas/havo-aanmeldgroep geloot kan moeten worden.
  • Het definitieve aantal leerlingen en het niveau van de eerste klassen wordt vastgesteld voor aanvang van de eventuele loting.
  • Wanneer ouders/verzorgers twee (of meer) kinderen uit één gezin aanmelden kunnen zij de school verzoeken hun kinderen in de loting aan elkaar te koppelen. Wanneer één van de kinderen in- of uitgeloot wordt, geldt dat ook voor de ander.
  • Broers en zussen van leerlingen die onderwijs volg(d)en op het Montessori College Eindhoven worden met voorrang geplaatst.
  • Kinderen van medewerkers van het Montessori College Eindhoven worden met voorrang geplaatst.
  • Leerlingen die tijdens de vroege aanmeldingsweek zijn aangemeld omdat ze een speciale ondersteuningsbehoefte hebben, worden niet vrijgesteld van loting.


Toelatingscriteria

De leerling voldoet aan de toelatingseisen van het Montessori College: een vmbo-t (mavo)- of havo-advies of een combinatie hiervan. Bovendien moet de school kunnen voldoen aan de eventuele ondersteuningsbehoefte van de leerling.


Directieplaats

De schoolleiding behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen (op sociaal/medische gronden) af te wijken van de hierboven beschreven procedure. De plaatsingscommissie geeft hierin een advies aan de directeur, waarop deze beslist over plaatsing.

foto sidebar