Ouders en het Montessori College Eindhoven

Binnen onze school is de betrokkenheid van de ouders erg groot. Wij prijzen ons gelukkig dat ouders niet alleen in hoge mate meeleven met het welbevinden en de voortgang van de eigen kinderen, maar dat ouders ook op schoolniveau meedenken en activiteiten initiëren.

De Ouderraad bestaat uit twee geledingen en vergadert eenmaal per maand. Deze vergaderingen worden bijgewoond door de directeur en een teamleider.

Ouders worden wettelijk vertegenwoordigd door een of enkele gekozen leden van de Ouderraad. Voor het schooljaar 2017-2018 is dit mevrouw M. Vissers en de heren J. Brand en W. Kishna. Zij hebben instemmings- en adviesrecht op het beleid van de directie via de regels, zoals die zijn vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut.

De overige leden van de Ouderraad vormen een klankbordgroep, met het doel een breed en goed verankerd meningenpalet op tafel te kunnen leggen tijdens de vergaderingen.

De Ouderraad heeft een aantal doelstellingen geformuleerd:

  • Het actief volgen van het onderwijs en het meedenken bij onderwijs-activiteiten;
  • Een signaalfunctie hebben met betrekking tot onderwijskundige of organisatorische zaken en een bijdrage leveren bij het vinden van een oplossing;
  • Thema-avonden uitwerken en organiseren;
  • Het bevorderen van ouderparticipatie;
  • Een gesprekspartner zijn tussen ouders en de school;
  • Hulp bieden bij schoolse en buitenschoolse activiteiten, zoals introductiedagen, vieringen, werkweken en projecten.
Als u ook wilt deelnemen aan de Ouderraad, kunt u contact opnemen met de administratie van de school of met de secretaris van de Ouderraad. Voor de vergaderdata verwijzen we u naar de schoolgids of de jaaragenda.

De Ouderraad is per e-mail bereikbaar:
Ouderraad-mc@summacollege.nl

Voor schriftelijke reacties is het adres:
Montessori College Eindhoven
T.a.v. Ouderraad MCE
Postbus 6101, 5600 HC Eindhoven

foto sidebar